Friday, 21/01/2022 - 08:27|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng

kế hoạch thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT H. CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KHCM-THCSGG Gáo Giồng, ngày tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CÁC MÔN SỬ, ĐỊA, HÓA, SINH, TIN HỌC VÀ CÁC VĂN, TOÁN, ANH VĂN, NGỮ VĂN LẦN 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 - Căn cứ công văn số 552/HD-PGDĐT-THCS, ngày 19 tháng...

PHÒNG GD&ĐT H. CAO LÃNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KHCM-THCSGG

 

 

Gáo Giồng, ngày   tháng  10  năm 2017

KẾ HOẠCH

THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CÁC MÔN SỬ, ĐỊA, HÓA, SINH, TIN HỌC VÀ CÁC VĂN, TOÁN, ANH VĂN, NGỮ VĂN LẦN 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

- Căn cứ công văn số 552/HD-PGDĐT-THCS, ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&DDT huyện Cao Lãnh V/v hướng dẫn thực hiện hiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018;

  - Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017  - 2018 của nhà trường;

Trường THCS Gáo Giồng xây dựng kế hoach bồi dưỡng và tổ chức thi chọn học sinh giỏi năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

 

I. THI CHỌN HỌC SINH GIỎI  LỚP 9 THCS

1. Dự thi cấp trường để tuyển chon thi cấp huyện:

- Tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp trường, thành lập đội tuyển, bồi dưỡng và tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện.

2. Dự thi cấp Huyện, Tỉnh:

2.1. Đối tượng dự thi: là học sinh đang học lớp 9.

2.2. Điều kiện dự thi:                                                         

Học sinh đang học lớp 9 phải có đủ các điều kiện sau:

   - Học kỳ I năm học 2016 - 2017:

     + Đạt kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên;

     + Điểm trung bình của môn mà học sinh đăng ký dự thi phải đạt từ 7,0 trở lên.

   - Được xét chọn vào đội tuyển của trường (học sinh sau khi dự thi HSG cấp huyện, thị, thành được xét chọn vào đội tuyển của huyện, thị, thành dự thi cấp tỉnh theo qui tắc lấy điểm từ trên xuống).

2.3. Đơn vị dự thi cấp huyện, tỉnh:

Mỗi trường là một đơn vị đăng ký dự thi.

2.4. Thành lập đội tuyển dự thi:

- Căn cứ vào kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường và điều kiện dự thi, đơn vị thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện.

- Đội tuyển dự thi có tối đa 10 (mười) thí sinh/môn/đơn vị.        

- Chú ý: Các đơn vị chỉ vượt số lượng trên khi được chấp thuận của Lãnh đạo Phòng GDĐT.

2.5. Hồ sơ dự thi gồm:

-Quyết định thành lập đội tuyển của trường;

- Danh sách đội tuyển dự thi theo từng môn

2.6. Môn thi, ngày thi, chương trình thi:

  + Thí sinh dự thi các môn theo hình thức thi viết tự luận.

- Môn thi và hình thức thi:

+ Mỗi thí sinh chỉ tham dự 1 môn thi trong các môn: Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, và  Tin học.

  - Ngày thi và thời gian thi:

- Cấp trường: Ngày 12/12/2017;

- Cấp huyện: Ngày 14/01/2018

         - Cấp tỉnh: Ngày 18/3/2018.

Thời gian làm bài 150 phút cho tất cả các môn.

Chương trình thi là chương trình lớp 6, 7, 8, 9 và các chủ đề nâng cao tương ứng do Bộ GDĐT ban hành.

Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn

II. TỔ CHỨC KỲ THI

1. Các đơn vị dự thi:

- Thành lập đội tuyển, tổ chức bồi dưỡng học sinh dự thi;

- Lập hồ sơ bao gồm: Hồ sơ dự thi quy định gởi về về phòng GD&ĐT (thực hiện theo chương trình EXCEL- Font: times new roman)

  - Trường gởi về Phòng trước ngày 04/01/2018;

  - Phòng GDĐT gởi về Sở trước ngày 19/02/2018;

2. Tổ chức đưa đón, chăm sóc sức khoẻ học sinh trong thời gian dự thi (chi trong kinh phí của đơn vị)

      3. Chế độ cho giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi:

Các đơn vị căn cứ tình hình cụ thể nhà trường (giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất và khả năng tài chính) mà quyết định thời lựợng, nội dung bồi dưỡng. Mức chi cho giáo viên dạy bồi dưỡng HSG theo chế độ tài chính hiện hành.

Trường sẽ khen thưởng cho giáo viên có học sinh đạt giải cấp huyện theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

III. Thành phần ban tổ chức

1. Ông Nguyễn Hồng Tâm – Trưởng BTC, duyệt kế hoạch và chỉ đạo thực hiện.

2. Ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó BTC, chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tham mưu, kiểm tra danh sách thí sinh dự thi và hướng dẫn ra đề thi.

3. Ông: Trần Trọng Bình  – Giám khảo. Ra đề thi môn Tin học.

4. Bà: Nguyễn Thị Trúc Linh – Giám khảo. Ra đề thi môn Ngữ văn.

5. Ông: Cô Nguyễn Thị Phước Nhiều –  Giám khảo. Ra đề thi môn Lịch sử.

6. Bà: Phạm Thị Ngọc Bích –  Giám khảo. Ra đề thi môn Hóa học.

7. Ông Tô Văn Thơm – Giám khảo – ra đề thi môn Sinh học.

8. Ông Lê Minh Cường Em – Giám khảo – ra đề môn Địa lí.

8. Ông: Nguyễn Thành Của – Thành viên – chịu trách nhiệm về phòng thi – giám thị.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 lần 2 năm học 2017-2018 của trường THCS Gáo Giồng.

 

Nơi nhận:

     Ngừoi lập kế hoạch

- Hiệu trưởng ( để biết)

- Tổ CM (để thực hiện);

- GVBM (phối hợp)

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

     Nguyễn Văn Ngọc

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT H. CAO LÃNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI HỌC SINH GIỎI

LỚP 9 LẦN 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

TT

HỌ TÊN GIÁO VIÊN

PHÒNG THI

KÍ TÊN

HỌ VÀ TÊN

1

Nguyễn Hồng Tâm

Phòng học Tiếng Anh

 

 

2

Nguyễn Văn Ngọc

 

 

3

Nguyễn Thành Của

 

 

 

 

 

                                                      Gáo Giồng, ngày …./…./…..

                                                    Người lập danh sách

 

 

 

 

                                                    Nguyễn Văn Ngọc


 

PGD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                         

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI HSG LỚP 9 CÁC MÔN: LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ, SINH HỌC VÀ HÓA HỌC VÒNG TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TT

Họ và tên học sinh

Môn thi

Lớp

Ký tên

Ghi chú

1

Trần Thị Anh Phương

Lịch sử

9A2

 

 

2

Trần Ngọc Qúy

Lịch sử

9A2

 

 

3

Võ Thị Bích Liễu

Lịch sử

9A2

 

 

4

Nguyễn Thị Tiên

Lịch sử

9A2

 

 

5

Trang Thị Như Ý

Lịch sử

9A2

 

 

6

Nguyễn Thanh Hùng

Địa lí

9A2

 

 

7

Trần Thị Thúy Huỳnh

Địa lí

9A2

 

 

8

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Địa lí

9A2

 

 

9

Nguyễn Thị Yến Linh

Địa lí

9A2

 

 

10

Trần Hoàng Khang

Sinh học

9A2

 

 

11

Nguyễn Hữu Thanh

Hóa học

9A2

 

 

       Danh sách này có  11   học sinh.

                                                                      Gáo Giồng, ngày 13  tháng 12 năm 2017

Hiệu trưởng                                                                                  Người lập

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                      

 

KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ THI HSG LỚP 9

CÁC MÔN: LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ, SINH HỌC VÀ HÓA HỌC VÒNG TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TT

Họ và tên học sinh

Môn

Điểm thi

Ghi chú

1

Trần Thị Anh Phương

Lịch sử

10,75

 

2

Trần Ngọc Qúy

Lịch sử

11,5

 

3

Võ Thị Bích Liễu

Lịch sử

6,75

 

4

Nguyễn Thị Tiên

Lịch sử

10

 

5

Trang Thị Như Ý

Lịch sử

7,0

 

6

Nguyễn Thanh Hùng

Địa lí

11

 

7

Trần Thị Thúy Huỳnh

Địa lí

14,75

 

8

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Địa lí

13,5

 

9

Nguyễn Thị Yến Linh

Địa lí

12

 

10

Trần Hoàng Khang

Sinh học

15,5

 

11

Nguyễn Hữu Thanh

Hóa học

 

 

 

Danh sách này có  11   học sinh.

                                                                        Gáo Giồng, ngày 13 tháng 12 năm 2017

Hiệu trưởng                                                                                  Người lập

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Tâm                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Nguồn: thcs-gaogiong-dongthap.violet.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 01 : 96
Năm 2022 : 96