Thứ sáu, 21/01/2022 - 08:26|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng

kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯƠNG THCS GÁO GIỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-THCSGG Gáo Giồng, ngày tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018 Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyênban...

 


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯƠNG THCS GÁO GIỒNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

Số:        /KH-THCSGG

 Gáo Giồng, ngày     tháng  9  năm 2017

 

 

 

KẾ HOẠCH

THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyênban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Điều lệ thi giáo viên chủ nhiệm giỏi kèm thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục;

 Trường THCS Gáo Giồng hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp:

1.  Đối tượng:

Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường ở 4 tổ chuyên môn.

2.  Điều kiện:

- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến cải tiến hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển  khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận.

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. (Kèm theo khi dự thi cấp huyện).

Môn thi : (13 môn) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Âm nhạc, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Thể dục, Tiếng Anh và Tin học.

Môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh: đăng ký tối đa 3 giáo viên/ môn, các môn còn lại 1 giáo viên/ môn.

II. Nội dung, hình thức Hội thi

1. Nội dung thi

a) Báo cáo sáng kiến cải tiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá đạt (Giáo viên có thể sử dụng SKCT của năm học 2016 – 2017);

b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết  (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực); 

- Những hiểu biết về chủ trương, đường lối định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo về giáo dục phổ thông của ngành ( 2 điểm);

- Kiến thức bộ môn dự thi trong phạm vi chương trình giáo dục cấp THCS ( 4 điểm)

- Xử lý tình huống sư phạm ( 4 điểm)

c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, xác định bằng hình thức bốc thăm.

2. Hình thức thi

a) Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi bằng văn bản báo cáo sáng kiến cải tiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại đạt của nhà trường.

b) Bài thi kiểm tra năng lực: Đề thi lý thuyết gồm có phần thi trắc nghiệm khách quan và tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

c) Thực hành giảng dạy 2 tiết bốc thăm theo qui định, giáo viên có thời gian 1 tuần chuẩn bị thi giảng.

3. Đánh giá các nội dung thi

a) Sáng kiến cải tiến hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá theo thang điểm 10. Đối với các sáng kiến cải tiến hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được cơ quan quản lý giáo dục đồng cấp với cơ quan tổ chức Hội thi đánh giá xếp loại thì sẽ sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10 theo quy định của trưởng ban tổ chức Hội thi.

b) Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề.

c) Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Sở GDĐT quy định.

4. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

a) Sáng kiến cải tiến hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;

b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

c) Hai tiết thi giảng đều đạt loại giỏi.

           5. Sử dụng kết quả hội thi:

-  Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của tổ và cá nhân trong năm học 2017 - 2018.

-  Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 được Hiệu trưởng nhà trường cấp Giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Được khen thưởng theo điểm 2.1, mục 2, khoảng 19.8.4 của điều 19 quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

-  Giáo viên có Giấy chứng nhận cấp trường trong 2 năm liền kề sẽ được dự thi cấp huyện.

III. Thời gian tổ chức hội thi: Dự kiến.

1. Thi lý thuyết:

- Thời gian: Dự Thi kiểm tra năng lực 9h ngày 02/10/2017

- Địa điểm: Phòng truyền thống trường THCS Gáo Giồng.

2. Thi dạy thực hành:

- Bốc thăm chọn bài 9h ngày 05/10/2017 tại phòng Hiệu trưởng.

- Thời gian  thi thực hành từ ngày 9 đến ngày 14/10/2017

- Các giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường làm cơ sở điều kiện để thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tỉnh.

3. Thời gian đăng ký dự thi cấp trường:

- Cấp trường: Các tổ chuyên môn gửi danh sách đăng kí về cho chuyên môn hạn chót đến hết ngày 28/9/2017.

Trên đây là kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018, yêu cầu các tổ chuyên môn nghiêm túc triển khai giúp đỡ, hỗ trợ giáo viên đăng ký dự thi và thi./.

 

Nơi nhận:

NGỪOI LẬP KẾ HOẠCH

- Hiệu trưởng, CTCĐ (chỉ đạo, theo dõi);

- Các tổ chuyên môn, GV ( thực hiện);

- Lưu: VT, (08b) N.

                   

                          

 

     

                             Nguyễn Văn Ngọc

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

  


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

                                                                                                                                      

 

DANH SÁCH QUYẾT TOÁN RA ĐỀ  GIÁO VIÊN GIỎI VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TT

Họ tên

Số lượng đề thi

Định mức

Thành tiền

Ký nhận

1

Nguyễn Hồng Tâm

1

105,000

105,000

 

2

Nguyễn Văn Ngọc

1

105,000

105,000

 

Tổng cộng

2

210,000

210,000

 

 

Số tiền bằng chữ: Hai trăm mừoi nghìn đồng./.

 

Duyệt chi:……………………………….                        Gáo Giồng, ngày 09  tháng 10 năm 2017

Hiệu trưởng                                                                                              Người lập

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Tâm                                                                                        Nguyễn Văn Ngọc
PGD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

                                                                                                                                      

 

QUYẾT TOÁN TIỀN CHẤM THI LÝ THUYẾT

 GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG TRƯỜNG

 

TT

Họ và tên

Số bài

Đơn giá

Thành tiền

1

Nguyễn Hồng Tâm

7

3000

21,000

2

Nguyễn Văn Ngọc

7

3000

21,000

 

Tổng cộng

14

 

42,000

 

Thành chữ: Bốn mươi hai nghìn đồng./.

                                                                                      Gáo Giồng, ngày 09 tháng 10 năm 2017

Hiệu trưởng                                                                                  Người lập

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Tâm                                                                                        Nguyễn Văn Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

                                                                                                                                      

 

QUYẾT TOÁN TIỀN CHẤM THI THỰC HÀNH

 GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG TRƯỜNG

 

TT

Họ và tên

Số tiết

Đơn giá

Thành tiền

1

Nguyễn Hồng Tâm

6

12500

75,000

2

Nguyễn Văn Ngọc

4

12500

50,000

3

Phạm Thị Ngọc Bích

6

12500

75,000

4

Nguyễn Thị Phước Nhiều

6

12500

75,000

5

Nguyễn Thị Kim Tuyết

6

12500

75,000

 

Tổng cộng

28

 

350,000

 

Thành chữ: Ba trăm năm mưoi nghìn đồng./.

                                                                                      Gáo Giồng, ngày 09  tháng 10 năm 2017

Hiệu trưởng                                                                                  Người lập

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Tâm                                                                                        Nguyễn Văn Ngọc     

 

PGD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

                                                                                                                                      

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT DANH HIỆU

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Điểm lý thuyết

Điểm tiết dạy

Xếp loại

Thành tiền

Ghi chú

Tiết 1

Tiết 2

1

Võ Thị Bích Trâm

1981

8.75

18.5

18.5

Đạt

 

 

2

Nguyễn Thị Trúc Linh

1989

8.75

18

18.5

Đạt

 

 

3

Lê Minh Cường Em

1990

9.5

19

18.5

Đạt

 

 

4

Lâm Hồng Kông

1986

8.75

19

19

Đạt

 

 

5

Nguyễn Thị Kim Ngọc

9816

8.75

18.5

18.5

Đạt

 

 

6

Nguyễn Văn Quý

1984

8.75

18.5

18.5

Đạt

 

 

7

Trần Trọng Bình

1984

8.0

17.5

18

Đạt

 

 

 

                                                                                      Gáo Giồng, ngày 09  tháng 10 năm 2017

Hiệu trưởng                                                                                  Người lập

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Tâm                                                                                        Nguyễn Văn Ngọc                                                                                                                      

            

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Nguồn: thcs-gaogiong-dongthap.violet.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 01 : 96
Năm 2022 : 96