Tuesday, 22/09/2020 - 21:32|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng

KE HOACH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NH 2014-2015-ke-hoach-giao-duc-phap-luat-nh-2014-2015-10609619.html

 18/09/2014, 09:22
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAOLÃNH TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 15/KH-THCSGG-CM Gáo Giồng, ngày 13 tháng 9 năm 2014KẾ HOẠCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM HỌC 2014-2015- Căn cứ hướng dẫn số 30/HD-SGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;- Căn cứ công văn số 103 /HD-PGDĐT-THCS, ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Phòng GD&DDT huyện Cao Lãnh V/v hướng dẫn thực hiện hiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 - 2015; Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của trường THCS Gáo Giồng.Nay trường THCS Gáo Giồng xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật năm học 2014 – 2015 cụ thẻ như sau:I.Đặc điểm tình hình:1.Thuận lợi:Được sự quan tâm của đảng, chính quyền địa phương, Phòng giáo dục huyện Cao Lãnh, các ban ngành đoàn thể.Tư tưởng chính trị cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường vững vàng, chấp hành tốt đường lối chủ trưởng, chính sách , pháp luật của Đảng và nhà nước Trường có tủ sách pháp luật, có thư viện đạt chuẩn và có nối mạng Internet để khai thác thông tin phục vụ công tác giảng dạy.2. Khó khăn:Trường chưa có bóng mát cho nên việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật ngoài trời cho học sinh buổi chiều còn hạn chế.II.Mục đích, yêu cầu của việc giáo dục pháp luật trong trường học1.Mục đích:- Nhằm tập trung xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục pháp luật (GDPL) trong trường học, để phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật, xây dựng cách ứng xử văn minh pháp luật, văn hóa trong trường học, phổ biến các văn bản liên quan đến cuộc sống của các CBGVNV và HS toàn trường. Tăng cường trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong và ngoài nhà trường.- Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, giáo viên về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền GDPL, thực hiện tốt phương châm “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.2. Yêu cầu: - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục trong HS; lựa chọn những nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, trong đó cần chú trọng phổ biến các quy định pháp luật cụ thể để nâng cao tính hướng dẫn thực hiện. - Sử dụng, khai thác có hiệu quả các hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật đang phát huy tác dụng. - Lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thực hiện các hoạt động Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá, các môn học, đặc biệt môn giáo dục công dân.III. Đối tượng, nội dung giáo dục pháp luật1.Tất cả các học sinh trong nhà trường.Nội dung Phổ biến giáo dục pháp luật trong HS phải gắn trực tiếp với cuộc sống, học tập của các em, chú trọng phổ biến, giáo dục các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em; pháp luật về giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; các vấn đề về phòng chống ma túy; phòng chống HIV/AIDS, luật hôn nhân và gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội; Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật khác. 2.Toàn thể các cán bộ giáo viên, nhân viên, bảo vệ trong nhà trườngNội dung Tiếp tục tổ chức tốt đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách vừa làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong HS. Đồng thời thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, học tập thu hút đông đảo đoàn viên, đội viên, học sinh tham gia. Chỉ đạo và xây dựng các cuộc thi, các buổi ngoại khóa, HĐNGLLTiếp tục phổ biến, quán triệt các quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước; thi đua khen thưởng; Luật ATGTĐB, Luật PCMT... Các quy định pháp luật chuyên ngành gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, công chức nhằm xây dựng một trường học trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tuyên

Danh sách file (1 files)